Regulamin

Sklep www.skleppaskudek.pl należy do Robert Lach (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą:

Nowa Góra 171

32-065 Krzeszowice

NIP 944-203-72-23,

REGON 368657166.

Rachunek bankowy Sprzedającego:

Nr konta: 12 1140 2004 0000 3102 7719 7871

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sprzedający – Robert Lach, adres zam. Nowa Góra 171, 32-065 Krzeszowice.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skleppaskudek.pl

Konto - indywidualne konto użytkownika umożliwiające dokonywanie zamówień, a zawierające zbiór danych o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu internetowego.

Klient (Użytkownik) - podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz dokona zakupu.

Produkt – towary prezentowane w Sklepie:

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Strona – Usługodawca i Klient.

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego konta przez Klienta;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.paskudek.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.skleppaskudek.pl.

2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:

a) poprzez pocztę elektroniczną paskudek24@interia.pl;

b) telefonicznie: +48 505 467 728;

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://paskudek.pl/regulamin. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.

4. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży lub faktury VAT.

 

§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług paskudek.pl przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów przekazywania Informacji Handlowych Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach paskudek.pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza paskudek.pl: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

4. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem paskudek.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie paskudek.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia.

 

§3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu, mailowo na adres paskudek24@interia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  +48 505467728.

2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie po zalogowaniu się na konto (jeżeli je już posiada) lub wypełnienie formularza rejestracji albo poprzez wypełnienie formularza z danymi do dostawy („zakup bez rejestracji”). Zakupów można dokonywać również bez rejestracji za pomocą przelewu bankowego. Wysyłka następuję po zaksięgowaniu środków na racunku bankowym.

3. Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.

4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza z danymi do dostawy oraz dokonanie płatności. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Klienta w formularzu.

5. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

6. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz hasła.

7. Wraz z dokonaniem skutecznej Rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące akceptacji i znajomości treści postanowień Regulaminu.

8. Dokonanie skutecznej Rejestracji powoduje utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu aktualizacyjnym (logowanie). Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

9. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem paskudek24@interia.pl.

 

§4 Dostawa i płatność

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

3. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.

4. Klientowi udostępnione są następujące metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia);

b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dostawie zamówionego towaru (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia).

 

§5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:

PASKUDEK Robert Lach,

Nowa Góra 171,

32-065 Krzeszowice

lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paskudek24@interia.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu.

4. Koszt dostawy i odesłania produktu nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego produktu do Sklepu ponosi Klient w całości.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§6 Reklamacje

1. Reklamacji podlegają produkty, które są uszkodzone lub niekompletne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wysłanie zdjęcia uszkodzonego elementu na adres paskudek24@interia.pl wraz z opisem uszkodzenia w ciągu 2 dni od otrzymania produktu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od przesłania opisu reklamacji wraz ze zdjęciem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep dokona wymiany uszkodzonego produktu.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2017.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie paskudek.pl z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie paskudek.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie paskudek.pl, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PASKUDEK Robert Lach,

Nowa Góra 171,

32-065 Krzeszowice

e-mail: paskudek24@interia.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)   .......................................                                                               

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)     ............................................                                                                                             

Adres konsumenta(-ów)     ..........................................                                                                                                            

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:   .........................................                                                             

(*) Niepotrzebne skreślić.Nowości

Promocje

image
Lalka Anlily Doll Księżniczka 29 cm
45.00 zł 50.00 zł